REGULAMIN ŚWIADCZEŃ USŁUG W RAMACH PORTALU CENTRALNEJ EWIDENCJI SPAWACZY

§1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Centralnej Ewidencji Spawaczy.
 • Klient zweryfikowany – przedsiębiorca lub osoba fizyczna (spawacz), dokonująca zakupu dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Zaświadczenie autentyczności certyfikatu – dokument wydawany poprzez Portal CES, który zapewnia autentyczność certyfikatu. Każde zaświadczenie zawiera unikalny kod QR.
 • Przedmiot transakcji – Zaświadczenie autentyczności certyfikatu wydawane i opisane na stronie internetowej oraz Zaświadczenie generowane dla przedsiębiorców, którzy za pomocą serwisu Centralnej Ewidencji Spawaczy weryfikuje swoich pracowników.
 • CES – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-ces.pl, który jest największą bazą informacji na temat certyfikowanych spawaczy w Polsce.
 • Konto- indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w CES.
 • Login – unikalny identyfikator dla każdego użytkownika Serwisu CES.
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Klientowi, niezbędny do zalogowania się Klienta do jego Konta w Serwisu CES.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zakupu Usługi.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. Postanowienia początkowe

 • 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Portalu CES oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 tekst jednolity z dnia 15.07.2016r.).
 • 2. Właścicielem Portalu jest Centralna Ewidencja Spawaczy, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa; NIP: 5213827482; REGON: 380242852 (dalej jako Usługodawca).
 • 3. Rozpoczęcie korzystania z Portalu CES jest poprzedzone akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili nieodpłatnie przeglądać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.
 • 5. Przeglądanie zaświadczeń oraz weryfikacja spawaczy przez przedsiębiorców wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami pkt. 3 Regulaminu.
 • 6. Do korzystanie z Serwisu CES konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do sieci Internet
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 37 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies
  • zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli
 • 7. Biuro Obsługi Klienta znajduje się w siedzibie firmy CES w Warszawie przy ulicy Postępu 14

§3. Ochrona danych osobowych

 • 1. Dane osobowe Użytkowników wprowadzone do portalu CES będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności.
 • 2. Usługodawca przetwarza niezbędne do świadczenia usług dane osobowe, które podane zostały w procesie rejestracji w portalu CES.
 • 3. Wysyłając za pośrednictwem serwisu zamówienie w ramach usługi „Zamawiam i płacę” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.
 • 4. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług wymienionych w niniejszym Regulaminu. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także prawo do żądania ich usunięcia, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić stosowne żądanie za pośrednictwem e-mail na adres kontakt@e-ces.pl.
 • 5. Dane Kupujących (takie jak w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail) są przekazywane przez Usługodawcę operatorowi płatności, w celu zrealizowania na rzecz Kupujących usług płatniczych w związku z korzystaniem z usługi „Zamawiam i płacę” oraz w celach wypełnienia przez operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Zakres i warunki świadczenia usług przez operatora płatności określone zostały w odrębnych regulaminach dostępnych na stronie przelewy24.pl i oraz w momencie wyboru metody płatności.
 • 6. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§4. Postępowanie reklamacyjne

 • 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach portalu CES.
 • 2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług łączącej Usługodawcę z Użytkownikiem przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 • 3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Centralna Ewidencja Spawaczy, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: reklamacje@e-ces.pl
 • 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo złożonej reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Użytkownika w formie, w jakiej złożono reklamację,
 • 6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji..

§5. Rozwiązanie umowy

 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie. Powoduje to wyrejestrowanie z portalu CES ze skutkiem natychmiastowym.
 • 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć w dwojaki sposób: pisemnie – przesyłając je listym poleconym na adres Centralna Ewidencja Spawaczy, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa za pomocą maila na adres pomoc@e-ces.pl podając login, używany do logowania
 • 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym gdy:
  • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów usług, lub
  • Stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
  • Użytkownik wykorzystuje systemy teleinformatyczne do zakładania fikcyjnych kont.
 • 4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§6. Rejestracja

 • 1. Rejestracja w CES jest dobrowolna i bezpłatna.
 • 2. W celu rejestracji w CES (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz Rejestracyjny w zależności od tego czy użytkownik jest spawaczem czy przedsiębiorcą. Dane dostępowe zostają wygenerowane automatycznie przez system. Hasło należy zmienić zaraz po pierwszym zalogowaniu do Systemu CES.
 • 3. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę prowadzenia konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@e-ces.pl z prośbą o usunięcie konta Klienta.
 • 4. Podczas rejestracji Klient ma możliwość wyrażenia zgody na informowanie go o nowych produktach i akcjach promocyjnych Sprzedawcy. Brak wyrażenia zgody na otrzymywanie wyżej wskazanych informacji nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania konta oraz realizację zamówienia.
 • 5. Klient może składać reklamacje związane z założeniem i prowadzeniem konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@e-ces.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.
 • 6. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie Serwisu CES w sposób bezprawnie zakłócający jego funkcjonowanie.
 • 7. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z usług, Klient zobowiązany jest do:
  • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
  • aktualizacji podanych danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacja danych następuje zgodnie z instrukcją zawartą na Portalu w zakładce poświęconej metodom weryfikacji tożsamości Klienta;
  • zachowania w tajemnicy Hasła i innych danych służących uwierzytelnieniu oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.

§7. Zasady korzystania z Serwisu CES, składanie zamówień

 • 1. Cena zaświadczenia i pakiety dla przedsiębiorców na stronie CES wskazane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny zawierają też ewentualne koszty dostarczenia zaświadczenia drogą pocztową. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • 2. Zamówienia Klient może złożyć poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” zarówno podczas generowania Zaświadczenia autentyczności certyfikatu i kupowania pakietów do weryfikacji spawaczy poprzez Przedsiębiorcę oraz wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na stronie do tego przeznaczonej.
 • 3. Klient może składać zamówienia w Serwisie CES 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • 4. Formularz zamówienia Klient wypełnia wpisując w poszczególne rubryki formularza dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić ewentualna wysyłka zaświadczenia, a także sposób płatności.
 • 5. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” pod prawidłowo wypełnionym formularzem zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację zamówienia, po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”.
 • 6. Po złożeniu zamówienia Serwis CES przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail lub SMS) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 • 7. Klient może składać reklamacje związane ze założeniem zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@e-ces.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.
 • 8. CES zastrzega, iż do momentu Weryfikacji Klienta, korzystanie z części funkcjonalności Konta będzie niemożliwe.
 • 9. Dostępne metody Weryfikacji zostały opisane na stronach Portalu.
 • 10. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie CES.

§8. Zasady i formy płatności

 • 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy zapłaty:
  • przelewem na konto bankowe
  • opłata za pomocą SMS
 • 2. Usługę płatności wskazaną w punkcie 1 paragrafu 5 PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/
 • 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi w panelu klienta dokumenty zamówienia, na podstawie którego były dokonywane płatności.

§9. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta

 • 1. Klient korzystający z Serwisu CES, zobowiązany jest do:
  • korzystania z Serwisu CES w sposób niezakłócający jego działania, szczególnie w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników Serwisu CES.
  • korzystania z Serwisu CES zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • zachowania w tajemnicy i nieudostępniania innym osobom Loginu oraz Hasła , a także przestrzegania zakazu ujawniania innym osobom danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do Serwisu CES;
  • przestrzegania zakazu dostarczania i zamieszczania w Serwisu CES treści i informacji o charakterze bezprawnym.
 • 2. Koszty Klienta. Klient korzystający z Serwisu CES samodzielnie ponosi koszty:
  • połączenia internetowego do Serwisu CES,
  • korzystania z telefonu komórkowego, w tym z usług roamingu za granicą Polski,
  • opłaty za weryfikację tożsamości, jeżeli dana metoda przewiduje taką opłatę,
  • zakupu odpłatnych usług Serwisu CES.
 • 3. Blokada dostępu do Konta. CES zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta w Serwisie CES, bądź dostępu do wybranych funkcji Konta, w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Zagrożenie bezpieczeństwa Konta może wystąpić w następujących przypadkach:
  • wielokrotne nieudane próby zalogowania do Konta, zgłoszenie przez Klienta podejrzenia posługiwania się Kontem przez nieuprawnione osoby trzecie.
  • Zablokowanie Konta nastąpi również w przypadku wycofania zgody Klienta na przetwarzanie danych w Serwisie CES lub wycofania przez Klienta udzielonej uprzednio zgody, wymaganej do świadczenia usług w Serwisu CES. Odblokowanie dostępu do Konta jest możliwe poprzez osobisty, telefoniczny (za pośrednictwem infolinii) lub pisemny kontakt z biurem CES.
 • 4. Prawa własności intelektualnej. Wszelkie elementy Serwisu CES, czyli jego oprawa graficzna oraz zamieszczone treści (np. zdjęcia, teksty, ilustracje itp.) stanowią utwory lub przedmioty praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednolity z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666) i podlegają ochronie. Zabronione jest korzystanie z nich bez uprzedniej oraz wyrażonej pod rygorem nieważności pisemnej zgody CES.